Privacy Policy

 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 september 2021 en gaat uit van Damatec BV (0670.546.845) met zetel te 8500 Kortrijk, Casinoplein 5 (Hierna gezamenlijk genoemd Damatec).

Damatec stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Tijdens uw contact met Damatec kan het voorkomen dat  u persoonlijke informatie (zoals uw volledige naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer) met ons deelt, zodat wij u kunnen identificeren als individu, medewerker van een bedrijf… Dit zijn uw “persoonsgegevens”.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u op een goede en veilige manier onze producten en diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van de site, door Damatec te bezoeken of door ons uw persoonsgegevens mee te delen bij onze diensten, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

De verwerking van persoonsgegevens

Damatec verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) klanten en gebruikers van onze diensten en van (potentiële) leveranciers. Gegevens worden bijvoorbeeld meegedeeld door personen zelf bij een contactopname of  wanneer door Damatec diensten worden verleend.

De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zijnde de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking.  De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen; Damatec verwerkt uw persoonsgegevens, onder andere voor de volgende doelen:

• Klantenbeheer;

• Informatie over onze professionele en sociale activiteiten, of ander onderwerpen die u kunnen aanbelangen;

• Verzenden van onze nieuwsbrief en of folder;

• U kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

• Voor de verdere uitvoering van overeenkomsten;

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

• Om goederen en diensten bij u af te leveren;

• Het afhandelen van uw betaling;

• Om wettelijke of reglementaire verplichtingen na te komen;

• Om de veiligheid van klanten, werknemers en activiteiten te kunnen garanderen;

• Wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist;

Damatec zal de persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan verwerkers of gelieerde vennootschappen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een  proportionele wijze gebeurt.

Damatec opteert voor partners die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens kunnen waarborgen. 

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Damatec heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld, die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens, te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.  In geen geval kan Damatec aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@damatec.be 

Gebruik van uw gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van Damatec.

Uw privacy tijdens Damatec-events

Tijdens evenementen is het gebruikelijk dat er sfeerbeeld- of video-opnames gemaakt worden van de aanwezigen. Door uw deelname aan een event dat wordt georganiseerd door Damatec, aanvaardt u de  mogelijkheid dat foto’s en ander audiovisueel materiaal van het event worden gemaakt waarop u zichtbaar bent. U aanvaardt dat deze beelden kunnen worden gebruikt voor promotie op de website van Damatec of via sociale media.

Wenst u niet op een foto/video te staan, dan staat het u vrij om tijdens het event de fotograaf of cameraman daarvan op de hoogte te brengen. Hij/zij zal daar dan ook rekening mee houden. Indien Damatec een foto of video-opname met uw afbeelding publiceert en u heeft hier bezwaar tegen, dan kan u steeds contact opnemen met ons via info@damatec.be en ons laten weten welke foto u liever niet langer ziet verschijnen. Wij zullen dan de nodige stappen ondernemen om de foto te verwijderen.

Bij events ontvangt u tevens een deelnemerslijst met de naam en de bedrijfsnaam van alle deelnemers. Hiermee willen we het voor u makkelijker maken om gedachten uit te wisselen met de andere aanwezigen en ideeën op te doen voor uw organisatie. Door deel te nemen aan het event, geeft u dan ook uw uitdrukkelijke toestemming om ook uw naam en bedrijfsnaam op te nemen in de deelnemerslijst. We benadrukken hierbij dat uw naam en bedrijfsnaam uitsluitend met andere deelnemers van het event worden gedeeld. Wenst u dat uw naam niet wordt opgenomen in de deelnemerslijst, dan kan u steeds contact opnemen met ons via info@damatec.be

Tijdelijke opslag van beelden van bewakingscamera’s

Damatec gebruikt camera’s in en rond het kantoorgebouw om de veiligheid van haar klanten, werknemers en activiteiten te garanderen. Damatec respecteert de specifieke regels die voor bewakingscamera’s gelden. Als er een bewakingscamera aanwezig is, laat Damatec u dat bijvoorbeeld weten met een duidelijk zichtbare sticker. Daarnaast respecteert Damatec in elk geval de richtlijnen van de overheidsdienst IBZ Veiligheid & preventie ‘besafe’(www.besafe.be). Beeldopnames van bewakingscamera’s in en rond de gebouwen van Damatec (aangeduid met een sticker) bewaart Damatec in de regel gedurende maximaal een maand. In sommige gevallen kan dat langer zijn:

• Als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van handelingen om een (mogelijk) misdrijf of overlast aan te tonen,

• Om schade te bewijzen of om een dader, een ordeverstoorder, een getuige of een slachtoffer te identificeren,

• Als iemand zijn recht op inzage heeft uitgeoefend, lang genoeg om de vraag te kunnen beantwoorden.

Hebt u vragen over camerabeelden? Dan kun u terecht op het e-mailadres mailto:info@damatec.be

 

Aangaande minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@damatec.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Damatec of rechthoudende derden.

 

Algemene bepalingen

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd  worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie. Indien aangaande de verwerking van persoonsgegevens één van de voorafgaande bepalingen niet geldig zou zijn, dan wordt deze vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen. 

Het privacy beleid bij Damatec is onderworpen aan het Belgisch recht.

De Belgische Autoriteiten (bv. de Gegevensbeschermingsautoriteit) en de Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen en klachten die zouden rijzen met betrekking tot deze verklaring of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen afdeling Kortrijk bevoegd.