Algemene Contractvoorwaarden
Damatec BV

 

DAMATEC – NIEUWPOORTSTRAAT 11 – 8500 KORTRIJK –BE0670546845

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelsverrichtingen van Damatec BV, met maatschappelijke zetel te Nieuwpoortstraat 11, 8500 Kortrijk en BTW-BE-0670.546.845 (hierna “Damatec” genoemd). De klant ontvangt deze voorwaarden bij de offerte, als bijlage bij de overeenkomst en specifiek voor wat de betalingsmodaliteiten betreft bij de facturen van Damatec BV. Door (digitale) ondertekening van de offerte, de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van, en in te stemmen met, deze voorwaarden.

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een wijziging redelijkerwijze niet aanvaardbaar is, is de klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen – de overeenkomst neemt dan een einde op de 30e dag na verzending van de kennisgeving van de wens tot beëindiging door de klant.
Offerte en overeenkomst

De door Damatec BV gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld). BV Damatec is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke (digitale) aanvaarding door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger ervan. Die overeenkomst komt pas tot stand na ondertekening van een document waarin enerzijds een duidelijke projectomschrijving met gedetailleerde prijsopgave werd opgenomen, alsook specifieke uitvoeringsmodaliteiten en de voorliggende algemene voorwaarden. Indien de aanvaarding, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Damatec BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten geenszins Damatec BV tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Bij verbreking van een aanvaarde offerte wordt een minimum van 150 euro excl. 21% administratieve kosten gerekend vermeerderd met 33% van het totale bedrag vermeld op de offerte.

 

2. Prijzen

2.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, verblijf- en verplaatsingskosten, en gelden in België en tijdens de kantooruren.

2.2. Voor diensten buiten België worden de in het aanvraagdocument vermelde tarieven vermeerderd met resp. 25% binnen de EU en 35% buiten de EU.

2.3. Buiten de normale kantooruren worden de in het aanvraagdocument vermelde tarieven vermeerderd met;
• 25%; weekdagen tot 21:00 uur
• 50%; weekdagen na 21:00 uur
• 50%; zaterdagen tot 17:00 uur
• 100%; zaterdagen na 17:00 uur
• 100%; zondagen
2.4. Verplaatsingskosten binnen België worden aangerekend aan € 0,80 per km, met een minimum van € 100. Indien de klant geen parkeergelegenheid voorziet, worden parkingkosten aan werkelijke kost aangerekend.

2.5. Bij diensten buiten België worden de onkosten als volgt aangerekend; verplaatsing-, parkeer- en hotelkosten = werkelijke kost; reistijd (beide richtingen) aan 70% van het uurtarief; “out of pocket” uitgaven = forfaitair per persoon per dag aan her recentste tarief “dagelijkse forfaitaire vergoeding voor Personeel Hoofdbestuur” zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Bovendien wordt een administratieve kost van € 50 aangerekend voor het regelen van vlucht en hotel (per boeking), tenzij indien de klant dit op zich neemt. In dat geval moet de klant ervoor zorgen dat hij afstemt met BUILD-SOFTWARE zodat alles tijdig in orde is (visum e.d.).

2.6. Alle prijzen, tarieven en kosten worden jaarlijks in het begin van het jaar aangepast op basis van de formule Tn = To (0,2 + 0,8 (Sn/So)) (waarbij Tn = nieuw tarief; To = oude tarief; Sn = referte uurloonkosten (landsgemiddelde – lonen en sociale lasten) gepubliceerd door Agoria, geldend de maand voorafgaand aan de prijsaanpassing; So = referte uurloonkosten (landsgemiddelde – lonen en sociale lasten) gepubliceerd door Agoria, geldend de maand voorafgaand aan de afsluiting van de overeenkomst.

Damatec heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld, die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens, te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.  In geen geval kan Damatec aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@damatec.be 

 

3. Facturatie

3.1 De vermoedelijke hoeveelheden, opgenomen in het door Damatec BV aanvaard aanvraagdocument zijn een inschatting van de te leveren prestaties en diensten, rekening houdende met de parameters die op het ogenblik van de aanvaarding van het aanvraagdocument gekend zijn.

3.2. Licenties worden op voorhand gefactureerd op basis van het aanvaard aanvraagdocument. Er vindt geen creditering of terugbetaling plaats voor vooraf betaalde licenties die niet werden benut.

3.3. Cloudcomputing-diensten worden maandelijks vooraf gefactureerd.

3.4. Diensten worden na levering gefactureerd.

3.5. Klachten over facturen moeten binnen de acht (8) dagen na ontvangst worden meegedeeld aan Damatec BV per aangetekend schrijven.

3.6. De betaling zal gebeuren binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum. Bij gebreke daaraan zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden aan de intrestvoet bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties vanaf de vervaldag. Daarenboven zal het verschuldigde bedrag met 10% worden verhoogd, met een minimum van € 150. De gerechtskosten en kosten van uitvoering zijn niet begrepen in dit bedrag. Niet-betaling van een enkele factuur maakt alle andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Damatec BV behoudt zich in voorkomend geval het recht voor verdere prestaties op te schorten en kan dan ook niet meer op enige overeengekomen planning e.d. worden aangesproken.

3.7. Indien er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van de klant heeft Damatec BV het recht een bijkomende zekerheid inzake betaling te vorderen en tot op dat ogenblik de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

 

4. Uitvoering

4.1. Damatec BV zal alles in het werk stellen om de licentie(s) en/of de dienst(en) te leveren conform de overeenkomst.

4.2. Opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn benaderend en gaan pas in wanneer over alle (technische) details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering nuttige gegevens of materialen in het bezit zijn van Damatec BV en deze de eventuele voorafbetaling heeft ontvangen. De opgegeven termijnen zijn steeds vastgesteld in de verwachting dat Damatec BV kan blijven werken zoals ten tijde van het aanvraagdocument was voorzien.

4.3. De klant zal ervoor zorgen dat de nodige afgevaardigden beschikbaar zijn om Damatec BV de gewenste toelichtingen te geven over de aanwezige hardware en software van de klant. De klant zal eveneens de nodige faciliteiten ter beschikking stellen, waaronder, parkeergelegenheid, adequate werkruimte (voldoende verlicht en verlucht), stroomvoorziening, communicatiemogelijkheden (met inbegrip van een connectiemogelijkheid met de server(s) van Damatec BV), toegang tot de werkomgeving van de klant (uiteraard beperkt tot en voor de uitvoering van de overeenkomst) e.d. Waar nodig zal aan Damatec BV de toestemming en toegang worden verleend om werkzaamheden uit te voeren buiten de normale kantooruren.

4.4 Het is de klant bekend dat de uitvoering van de overeenkomst in bepaalde gevallen kan leiden tot een tijdelijke onbeschikbaarheid van delen van de werkomgeving. Damatec BV zal in dergelijk geval hierover overleg plegen met de klant.

4.5. De klant zal Damatec BV schriftelijk alle benodigde informatie tijdig bezorgen, teneinde Damatec BV in staat te stellen de te leveren diensten correct te kunnen inschatten en uitvoeren.

4.6. Om een gunstige afloop te bekomen, zal de klant voldoende gekwalificeerd personeel toewijzen. Dit personeel zal tijdens de looptijd van de overeenkomst niet vervangen worden, tenzij bij ontslag, langdurige ziekte of overmacht, of mits een schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Als het aan de overeenkomst toegewezen personeel toch wordt vervangen, zullen de nieuwe werknemers gelijkwaardige kwalificaties bezitten. De klant aanvaardt dat vervangingen of niet beschikbaarheid van de verantwoordelijken in zijn projectorganisatie kunnen leiden tot een langere uitvoeringstermijn van het project en dus ook een hogere kostprijs.

4.7. Ingeval van meerwerken zal Damatec BV een aanvraagdocument overmaken aan de klant.

 

Gebruiksvoorwaarden

De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden. De klant mag geen processen of handelingen toepassen, waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit Damatec BV en/of klanten van Damatec BV hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt.

 

Eigendomsbepaling

 

Termijnen en meerwerk

De door Damatec BV opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief en niet bindend. Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Wanneer Damatec BV, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft Damatec BV het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

Meerwerk: is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Damatec BV. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door BV Damatec worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

 

Berscherming van persoonlijke levensfeer & intellectuele eigendom (GDRP)

telefoon, telefax,.. Daarnaast registreert Damatec BV alle informatie die ons toelaat u op een correcte wijze te factureren, ons CRM-systeem up te daten en dit in geval van betwisting te staven. Al deze informatie wordt gebruikt om een optimale dienstverlening te kunnen garanderen. Deze informatie kan door BV Damatec gebruikt worden voor acties of berichten van commerciële aard. BV Damatec verbindt er zich echter toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij, tenzij dit wettelijk verplicht is. BV Damatec verwijst in haar portfolio op de website, sociale media of andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten of projecten in ontwikkeling.

Daarbij worden enkel algemeen gekende gegevens bekendgemaakt zoals de naam en aard van het project en een adresverwijzing of link naar een website. Klanten die dat wensen kunnen zich niettemin verzetten tegen deze vermeldingen. In overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) wet van 25 mei 2018, worden alle gegevens waarover Damatec BV beschikt op verzoek medegedeeld en, indien de gebruiker dit wenst, binnen een redelijke termijn gratis gecorrigeerd en gewist. Damatec BV is verantwoordelijk voor het verwerken, opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden volstaat het een e-mail te sturen naar info@Damatec.be. De gebruiker kan persoonlijke gegevens ten allen tijde op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. De bezoeker kan steeds verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn gegevens voor doeleinden van direct marketing door BV Damatec.

 

Bescherming van de partnerservers

 

Damatec is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van Damatec blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van het project zoals opgenomen in de overeenkomst. De klant vrijwaart Damatec BV voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst. Damatec BV is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, ontwerpen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. Zowel BV Damatec als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel. Klachten over de geleverde diensten en producten dienen binnen de vijf werkdagen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan BV Damatec. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking. Een klacht kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.
Betalingsvoorwaarden

Bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst is een voorschot van het totale factuurbedrag opeisbaar. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd. Tussentijdse facturen, tijdens de duur van de overeenkomst, zijn mogelijk. Onze facturen zijn betaalbaar op de bankrekening op de voorzijde van de factuur vermeld. En dit binnen de 7 dagen na uitgifte en dit zonder (vooraf vermelde) korting. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na de verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan BV Damatec kenbaar gemaakt te worden.

In geval van niet-betaling van een of meerdere facturen op de vervaldatum, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege vanaf de vervaldatum een conventionele verwijlintrest opbrengen van 10% per jaar, zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Bovendien zal een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 250 Euro. Door de niet-betaling van een enkele factuur zal bovendien de betaling van alle andere openstaande facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden, zelfs voor hun vervaldag.

In geval van niet-tijdige betaling van de facturen behouden wij ons het recht voor alle lopende prestaties op te schorten en/of definitief te beëindigen. Intresten, boetes en verhogingen die het gevolg zijn van de opschorting of beëindiging van onze prestaties bij niet-betaling kunnen niet ten onze laste gelegd worden.

De beslechting van alle geschillen, voortvloeiende uit de overeenkomst of ter betrekking hebbende op de betaling der facturen, valt enkel onder de bevoegdheid van de Kortrijkse rechtbanken